Phone

02-4961130, 0819171894

Email

state2554@gmail.com

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์: 8:30 - 16:30 น.

สำหรับสมัครสมาชิก

 1. ใบสมัคร สสอร.
 2. ใบสมัคร ศูนย์ กสท.
 3. เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)
 4. ใบสมัครรอบพิเศษ อายุ 56-60 ปี
 5. ตัวอย่างการตรวจสุขภาพประจำปี

สำหรับศูนย์ประสานงาน

 1. ตัวอย่างหนังสือนำส่งข้อมูลสมาชิก
 2. แบบฟอร์มขอรับเงินคืน กรณีลาออก
 3. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล และ ที่อยู่
 4. หนังสือแจ้งการลาออก
 5. หนังสือโอนย้ายสหกรณ์
 6. ใบสําคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สำหรับแจ้งสมาชิกเสียชีวิต

 1. แบบเสียชีวิตเบื้องต้น รวม

สำหรับเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล

 1. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ – นามสกุล และ ที่อยู่
 2. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ (รับตรง)
 3. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ (ศูนย์ประสานงาน)